Harmonogram:  

8.40 - 9.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna.

9.00 - 9.15 Przedstawienie trenerów. Krótkie wprowadzenie w tematykę̨.
          dr Marian Ślifierz, MS Consulting

9.15 - 10.45 Wprowadzenie w tematykę biomasy – podejście w Polsce i EU:

 • Wprowadzenie – potencjał technologiczny oraz surowcowy biomasy;
 • Wykorzystanie biomasy w energetyce w Polsce i UE (statystka oraz trendy);
 • Polityka UE w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy (obecna perspektywa oraz możliwe kierunki po 2020 r., w tym na przykładzie innych państw UE);
 • Kryteria zrównoważonego rozwoju dla biomasy – potencjalny element polityki UE ;
 • Biomasa w ustawie o odnawialnych źródłach energii (definicje, oświadczenia, szanse na rozwój nowych instalacji oraz ograniczenia dla istniejących jednostek wytwórczych);
 • Szczegółowe regulacje prawne – akty wykonawcze do ustawy o OZE (dokumentowanie 
 • i weryfikacja biomasy);
 • Ile biomasy w odpadach? – nowe regulacje w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych.
  Piotr Czopek – Ekspert w zakresie odnawialnych źródeł energii, pracownik Ministerstwa Energii

10.45 - 11.00 Przerwa

11.00 - 11.45 Ustawa o odnawialnych źródłach energii – aktualizacja:

 • Ustawa OZE – ważniejsze definicje.
 • „Stary” i „nowy” mechanizm wsparcia.
 • Procedura wydawania świadectw pochodzenia – rodzaj instalacji, okres wsparcia, współczynnik korekcyjny.
 • Wniosek – omówienie elementów wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia oraz ich znaczenia dla przebiegu postępowania administracyjnego.
 • Świadectwa pochodzenia – przepisy intertemporalne.
  mgr inż. Aleksandra Świerczewska - Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE


11.45 - 12.30 Nowe zasady dokumentowania biomasy na cele energetyczne:

 • Art. 9e1 ustawy – Prawo energetyczne – omówienie elementów oświadczenia, zasady wypełniania, podmioty zobligowane – najnowsza wykładania urzędu.
 • Delegacja ustawowa – art. 119.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewno innego niż pełnowartościowe oraz substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia – definicje.
 • Rodzaje biomasy podlegającej weryfikacji.
 • Rodzaje podmiotów podlegających przepisom rozporządzenia.
 • Analiza karty paliw.
 • Rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu administracyjnym.
  mgr inż. Aleksandra Świerczewska - Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE


12.30 - 13.00 Panel dyskusyjny z pytaniami uczestników warsztatów.

 • Moderator: dr Marian Ślifierz
 • Prowadzący: Piotr Czopek, prof. Mariusz Stolarski, mgr inż. Aleksandra Świerczewska, mgr Adam Sarnaszek, mgr Sebastian Olaf Stiler

13.00 - 13.40 Lunch

13.40 - 14.40 Biomasa AGRO w Polsce:

 • Potencjał biomasy AGRO w Polsce.
 • Rodzaje biomasy AGRO:
  • Słoma,
  • Pozostałości poprodukcyjne,
  • Rośliny energetyczne (drewno) wierzba/topola,
  • Rośliny energetyczne (półzdrewniałe) ślazowiec pensylwański,
  • Rośliny energetyczne (słoma) miskant olbrzymi.
 • Parametry biomasy AGRO oraz zmiany jej właściwości w czasie, wady i zalety.
 • Miejsca pozyskania i wytwarzania biomasy AGRO oraz związane z tym ryzyka w kontekście przepisów Ustawy o OZE.
 • Przykłady efektywności energetycznej i środowiskowej pozyskiwania biomasy AGRO.
  prof. Mariusz Stolarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14.40 - 15.20 Elementy procesu pozyskiwania i logistyki biomasy AGRO w postaci PKS (Palm Kernel Shell) oraz pelletu z łuski słonecznika:

 • Pozyskiwanie i pochodzenie biomasy AGRO typu PKS i pellet z łuski słonecznika;
 • Przetwarzanie biomasy AGRO typu PKS i pelet z łuski słonecznika;
 • Łańcuch logistyczny – „z pola/plantacji do końcowej jednostki wytwórczej”;
 • Parametry fizyko-chemiczne wraz z charakterystyką zmian właściwości biomasy AGRO - wady i zalety;
 • Przykłady dokumentów pochodzenia biomasy AGRO typu PKS i pelet z łuski słonecznika w świetle aktualnych przepisów i rozporządzeń.
  mgr Sebastian Olaf Stiler, Dyrektor Rozwoju Rynku Biomasy CONSUS S.A., ekspert rynku biomasy BIOCONTROL

15.20 - 15.30 Przerwa kawowa

15.30 - 16.00 Rola, funkcje i obowiązki niezależnej strony trzeciej w procesie uwierzytelniania pochodzenia biomasy leśnej i AGRO:

 • Analiza wybranych zapisów najnowszego projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewno innego niż̇ pełnowartościowe oraz substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich 
pochodzenia na potrzeby systemu wsparcia
 • Rodzaje podmiotów uwierzytelniających – ich rola i zadania
 • Obowiązki niezależnego podmiotu weryfikującego pochodzenie biomasy w świetle zapisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (§ 12 najnowszego projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki)
  Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Adam Sarnaszek – firma audytorsko-doradcza Biocontrol Sp. z o.o. 

16.00 - 17.20 Warsztaty z dokumentowania pochodzenia na różnych przykładach biomasy:

 • Interaktywne zajęcia w grupach polegające na wspólnej analizie przykładowych dokumentacji w zakresie pochodzenia dla poszczególnych rodzajów biomasy.
 • Stworzenie katalogu otwartego dokumentacji pochodzenia dla analizowanych rodzajów biomasy.
  Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, Adam Sarnaszek – firma audytorsko-doradcza Biocontrol Sp. z o.o. 

17.20 - 17.30 Podsumowanie szkolenia i rozdanie zaświadczeń uczestnictwa.

Wróć